Jste zde

Dotace na vývoj software, datová centra a centra sdílených služeb

Alokace více než 4 miliard korun v programu ICT a sdílené služby přináší vysokou šanci na získání dotace. Aktuální vyhlášené výzvy v této oblasti jsou otevřeny do 16. 2. 2017. Pokud chcete z balíku financí získat část pro svůj podnik, svou firmu, je třeba se v programu lehce zorientovat.

Dotace pro program ICT a sdílené služby jsou přidělovány z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Více najdete také na stránkách zprostředkující Agentury pro podnikání a inovace (API). Program přitom podporuje tři oblasti, pro které můžete o dotaci žádat – podpora začínajících firem, vývoj softwaru, budování a modernizaci datových center a zřizování a provoz center sdílených služeb. Co patří v jednotlivých oblastech mezi podporované aktivity, jaké jsou aktuálně vyhlášené výzvy?

Dotace na vývoj software (Mzdy vývojářů softwaru a jejich nového technologického vybavení)

Mezi podporované aktivity v programu ICT a sdílené služby ve výzvě Tvorba nových SC/ICT řešení patří nová zajímavá ICT řešení, vývoj digitálních služeb, aplikací a firmware. Z dotace můžete financovat mzdy stávajících i nových zaměstnanců, pořízení potřebného hardwaru a sítí, strojů i zařízení, nákup softwarových licencí či know-how, služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) a ostatní neinvestiční služby. O dotaci mohou žádat podniky všech velikostí působící v oblasti tvorby nových softwarových řešení včetně specifických oblastí, jako jsou aplikace pro chytré telefony. Aktuální výzvu najdete zde včetně příloh.

Dotace na výstavbu či modernizaci datového centra

Podpora pro datová úložiště, servery a další infrastrukturu IC, kde jsou na jednom místě zajištěny ideální technologické podmínky i vysoká bezpečnost uložení. Ve výzvě Budování a modernizace datových center podporuje API podniky všech velikostí, které se chystají právě tzv. datová centra nově vybudovat nebo zmodernizovat. Z dotace můžete pořídit pozemky, budovy a stavby, rekonstruovat nemovitost, pořídit hmotný a nehmotný majetek či financovat expertní poradenské služby (pouze pro malé a střední podniky). Detaily aktuální výzvy najdete zde.

Dotace na vytvoření centra sdílených služeb

Podporovanými aktivitami výzvy „Zřizování a provoz center sdílených služeb“ je snížení firemních nákladů za takové aktivity, které nejsou hlavním zdrojem příjmů klienta. Mezi nejčastější sdílené služby patří zajišťování agend v oblasti financí, účetnictví, IT, personálních služeb apod.
Firmy mohou pro své dceřiné i jiné společnosti vytvořit samostatné centrum, které bude řešit účetnictví. Dotace je možné využít na mzdy zaměstnanců nového střediska, na pořízení potřebného hardwaru, sítí, strojů a zařízení, nákup hardwarových licencí či know-how, na služby poradců, expertů, studie (pouze pro malé a střední podniky) a na ostatní neinvestiční služby. Detaily výzvy najdete zde.

Dotace pro začínající podniky v oblasti ICT

V rámci výzvy pro začínající podniky se podporuje tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace. Tedy opět zde jsou vyčleněny prostředky na mzdy, nájemné, služby poradců a expertů, hardware a software. Detaily opět najdete na stránkách API zde.

Pro projekty ve všech třech podporovaných oblastech platí, že musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze. Dotace na jeden projekt se pohybuje ve výši 0,5 – 120 mil. Kč (ovšem u každé výzvy jinak). Procentuální výše dotace je určena velikostí podniku a pohybuje se v rozmezí 25 – 45 %, pro začínající podniky až 60% (podpora od 0,5 mil. Do 4 mil. Kč). O schválení projektu rozhodne samozřejmě přidělený počet bodů. Doporučuji přípravu žádosti začít nejdéle do poloviny ledna. I tak už je poměrně málo času. Precizním zpracováním se jednoznačně šance na schválení žádosti a přidělení finančních prostředků zvyšuje. V příštím článku tipy a pár důležitých bodů k samotné přípravě žádosti.

Mgr. Jiří Kučera
Projektový manažer MAS Dolnobřežansko, o.p.s.
Tel.  +420 777 633 869
E-mail: kucera@mas-dolnobrezansko.cz

 

Hodnocení článku: