Jste zde

Rizika expozice člověka sítí 5G

V České republice narůstají dezinformace o škodlivosti sítí 5G. Příprava na zavádění mobilních sítí v České republice je doprovázeno zvýšenými obavami o škodlivosti 5G sítí a v posledních dnech se pomocí konspiračních teorii stupňuje kampaň brojící proti nástupu této nové technologie.

Z toho důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu otiskuje Informaci č. 20/2019 Národní referenční laboratoř pro neionizující elektromagnetická pole a záření Státního zdravotního ústavu, ve které se reagováno na rostoucí obavy a dotazy týkající se připravenosti České republiky v rámci ochrany zdraví před elektromagnetickým polem (neionizujícím zářením) sítí 5G.

Informace SZÚ mimo jiné konstatuje:

Ochrana zdraví před elektromagnetickým pole v telekomunikační síti páté generace Česká i světová legislativa disponuje již od počátku dvacátého prvního století expozičními limity pro celý interval frekvencí neionizujícího záření, tedy od statických polí až po ultrafialové záření.Tyto expoziční limity jsou vystavěny na detailní znalosti interakce elektromagnetického pole a živé tkáně a jsou proto zcela nezávislé na technologii, která elektromagnetické pole generuje. Legislativa pro ochranu zdraví je tedy zcela připravena na nástup telekomunikační sítě páté generace, která v rámci frekvenčního intervalu neionizujícího záření zabírá méně než dvě tisíciny procenta.

Otevřené otázky do budoucna

Bez ohledu na současnou připravenost bude dál probíhat výzkum v oblasti biologických a zdravotních účinků elektromagnetického pole na živé organismy. Jednou z hlavních oblastí současného zájmu se stává expozice ve frekvenční oblasti jednotek terahertzů, kde existuje jen velmi málo experimentálních výsledků, což je způsobeno nevelkým počtem fyzikálních zdrojů, které jsou tato elektromagnetická pole schopna generovat. Jednotky terahertzů jsou také frekvenční oblast, kde dochází ke styku dvou fyzikálních oblastí, mikrovlnné techniky na straně jedné a optiky na straně druhé. Tyto dvě fyzikální oblasti bude třeba spojit jak terminologicky, tak věcně, aby bylo možné vystavět robustní expoziční limity v této frekvenční oblasti. V současné době jsou limity v této frekvenční oblasti nesourodé, což odráží zcela odlišné požadavky na ochranu zdraví na spodní a horní hraně tohoto intervalu.

Současně ministerstvo upozorňuje, že Český telekomunikační úřad zřídil emailovou adresu 5ghoax@ctu.cz, kde sbírá obdobné nesmyslné zprávy týkající se nepravdivých informací o sítích 5G, a je připraven je na svých stránkách následně vyvracet.

Celou zprávu si můžete přečíst na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Hodnocení článku: