Jste zde

V Česku vznikne národní centrum pro polovodiče a čipy

Už příští rok by v Česku mělo vzniknout Národní kompetenční centrum pro polovodiče, které bude podporovat cíle Chips for Europe, prvního pilíře evropského zákona o čipech (ChipsAct).

Centrum zapojí ČR do vznikající evropské sítě kompetenčních center. V souladu s návrhem Národní polovodičové strategie připravuje konsorcium univerzit, podniků, polovodičového clusteru a inovační agentury české Národní kompetenční centrum pro polovodiče.

V rámci evropského zákona o čipech (EU Chips Act) je v Evropě budována síť národních polovodičových center. České polovodičové kompetenční centrum bude její součástí. Centrum vzniká v souladu s Národní polovodičovou strategií, která se připravuje v gesci ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem vlády a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Na společném postupu při přípravě národního polovodičového centra se podpisem smlouvy ve středu 19. června dohodlo šest subjektů: dvě největší české technické univerzity – Vysoké učení technické v Brně a České vysoké učení technické v Praze, jejichž rolí bude především zajišťovat vzdělávání v oblasti polovodičů a navrhování čipů za účelem zásadního posílení kapacit lidských zdrojů pro polovodičový průmysl v ČR. Dále největší český výrobce polovodičů – společnost ON SEMICONDUCTOR CR, společnost Codasip, přední světový tvůrce polovodičových návrhových aplikacíCzech National Semiconductor Cluster jako sdružení hi-tech podniků, vysokých škol, výzkumných center a jiných subjektů, které jsou součástí českého polovodičového hodnotového řetězce, a inovační agentura JIC, která podporuje rozvoj start-upů a inovativních firem včetně těch z oblasti polovodičů.

Česká republika významně přispěla k legislativě evropského zákona o čipech (EU Chips Act), jejímž cílem je zdvojnásobit podíl EU na světovém trhu s polovodiči na 20 % do roku 2030. Dohoda má tři pilíře, z nichž první pilíř „Chips for Europe“ má posílit pozici EU v segmentu návrhu čipů a IP (tzv. „fabless“), který reprezentuje třetinu hodnoty celého polovodičového řetězce s meziročním růstem na úrovni 35 %.

Operačními cíli prvního pilíře jsou vytvoření společné návrhové platformy, pokročilých pilotních linek a sítě kompetenčních center v celé EU, jakož i zřízení fondu pro čipy s cílem usnadnit přístup k financování pro začínající podniky, zejména pro střední a malé firmy. Operační cíle eliminují aktuální bariéry pro větší zapojení evropských subjektů do návrhu čipů a IP, včetně ceny za licence vývojových nástrojů, dostupnosti financování, realizace vzorků, prototypů i hromadné výroby čipů.

Kompetence konsorcia pro návrh čipů s dostupnými komplexními nástroji pro použití počítačových programů a specializovaného počítačového hardwaru k navrhování, simulaci, ověřování, výrobě a testování elektronických systémů  EDA (Electronic Design Automation) jako klíčovou komponentou funkce center přinesou funkční rozhraní pro uživatele návrhové platformy a pilotních linek a budou konzultačním a vzdělávacím centrem „Chips for Europe“ a fondu pro čipy.

„Polovodiče a čipy jsou nikoli budoucností, ale již velmi aktuální přítomností nezbytných technologií. ČVUT rozvíjí své aktivity na tomto poli jak v mezinárodním měřítku, tak v tom českém, čehož je právě uzavřená smlouva dokladem. Při vývoji a výrobě takto zásadních komponent nesmějí naši odborníci chybět,“ sdělil rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„Nedávná světová krize dovedla Evropu na křižovatku. Evropa si uvědomila, že potřebujeme posílit naši technologickou soběstačnost a nezávislost v kritických zdrojích a technologiích. A polovodiče a čipy jsou v dnešním světě strategickou a naprosto nepostradatelnou komoditou,“ uvedl rektor VUT Ladislav Janíček.

Proto Evropská unie v roce 2022 schválila již zmíněný zákon o čipech (EU Chips Act), jenž ji má nasměrovat k pozici klíčového světového hráče v tomto odvětví, a vyhradila si na to více než 43 miliard eur. „Česko má v tomto odvětví skvělé předpoklady být významným evropským partnerem. Kvalitní výzkum a přítomnost světových lídrů v oblasti polovodičů, k nimž patří společnosti ON SEMICONDUCTOR či Codasip a další, jí k tomu dávají nejlepší předpoklady,“ doplnil prorektor ČVUT Radek Holý.

„Kromě toho je Česká republika světovým centrem v oblasti elektronové mikroskopie a také významným hráčem třeba v oblasti automobilového průmyslu, které mají ve vývojovém i výrobním procesu čipů a jejich aplikacích naprosto nezastupitelnou roli,“ dodal rektor VUT Ladislav Janíček.

„Centrum je dalším prvkem v posilování pozice ČR v polovodičích, o kterou klastr dlouhodobě usiluje jako spoluiniciátor české národní polovodičové strategie. Jako člen Silicon Europe Alliance klastr integruje ČR do sítě kompetenčních center a clusterů v EU a dalších komponent Chips for Europe díky kompetencím všech svých stávajících i budoucích členů, kteří tvoří polovodičový hodnotový řetězec ČR,“ uvedl Stanislav Černý, prezident Národního polovodičového clusteru.

Kompetenční centrum bude poskytovat kvalifikované služby dle požadavků Chips for Europe v oblasti návrhu čipů, zejména pro začínající a malé firmy. „Naprosto zásadně potřebujeme posílit technologickou suverenitu Evropy, snížit závislost na dovozech a vytvořit silný ekosystém. Takový, ve kterém budou růst globálně úspěšné inovativní firmy. A na JICu najdou takové firmy expertní podporu, která jim ulehčí cestu na globální trh,” upřesnil Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC.

„Sdílení evropského IP a nástrojů pro návrh čipů je revolučním krokem, ve kterém má ČR zásadní možnost posílit svou pozici, nejen v rámci EU, kapitalizací svého intelektuálního potenciálu. Nicméně je zapotřebí v rámci Národní strategie pro polovodiče vytvořit podmínky pro zásadní stimulaci polovodičového vzdělávání a podporu inovativního fabless segmentu,“ doplnil prezident Národního polovodičového clusteru Stanislav Černý.

Přípravu projektu národního kompetenčního polovodičového centra těchto šest partnerů zahájilo s podporou Jihomoravského kraje už v minulém roce. Potřeby polovodičového průmyslu a role centra pomáhají profilovat průmysloví partneři projektu, společnosti ON SEMICONDUCTOR CR a Codasip. „Považujeme za zásadní, aby centrum bylo skutečně přínosné pro polovodičový ekosystém v ČR, a proto se ujímáme role klíčového průmyslového partnera, který je připraven podpořit výzkum, vývoj a vzdělávání, včetně příležitostí pro střední a malé firmy,“ uvedl Michal Lorenc, vedoucí projektů výzkumu a vývoje společnosti onsemi.

Rovněž se snažíme do projektu zprostředkovat zkušenosti z našeho zahraničního zapojení v polovodičových dodavatelských řetězcích, kdy existující průmyslové vazby, které výrazně přispějí k akceleraci integrace centra do existujícího evropského polovodičového ekosystému,“ doplnil Karel Masařík, prezident společnosti Codasip.

Společná smlouva, která upravuje role, vzájemné vztahy a odpovědnost jednotlivých partnerů, je zavazuje k oficiálnímu podání tohoto projektu v národní výzvě. Pokud konsorcium uspěje, bude se ucházet o další zdroje z evropské výzvy. Finální návrh projektu by mělo podat během září roku 2024. Přípravu Národního polovodičového centra kompetence koordinuje Vysoké učení technické v Brně. 

https://www.semicz.cz/ 
https://aktualne.cvut.cz/tiskove-zpravy/20240619-v-cesku-vznikne-narodni-centrum-pro-polovodice-a-cipy

Hodnocení článku: