Jste zde

Topografie polovodičových výrobků

Do našeho seriálu o ochraně průmyslového vlastnictví zařazujeme exkluzivně odpovědi Úřadu pro průmyslové vlastnictví na naše otázky ze specifické oblasti ochrany, která se týká našeho oboru.
 
V polovodičovém průmyslu je pro vyrobení integrovaného obvodu s požadovanou funkcí základním řešením rozmístění obvodových prvků v objemu integrovaného obvodu a jejich propojení. Takové řešení, respektive jeho znázornění, má nepochybně povahu tvůrčího díla, které musí být chráněno proti pirátskému kopírování a neoprávněnému obohacování. 
Autorské právo se zde bezprostředně dotýká elektroniky. Úřad průmyslového vlastnictví vede databázi topografií, do které je možné zapsat daný design integrovaného obvodu podobně jako je to u průmyslového vzoru. Je pravdou, že český rejstřík zeje prázdnotou. Na druhou stranu nám lichotí, že elektronika se dostala na podobné výsluní, jako šlechtění rostlin, živých tvorů nebo léčiva, která mají své speciální rejstříky a způsoby ochrany.
Proto jsme požádali Úřad průmyslového vlastnictví o odpověď na několik otázek.
Odpovědi nám poskytl Ing. Dan Jelínek z patentového odboru Úřadu průmyslového vlastnictví.
 

Z rejstříku chráněných topografií na webu lze vyčíst, že přihlášky byly podány naposledy v roce 1994. Je zákon a rejstřík stále v platnosti?
Topografie polovodičových výrobků se chrání v České republice podle zákona č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1992. Zákon byl třikrát novelizován, v současnosti je platný ve znění zákonů č. 116/2000 Sb., č. 501/2004 Sb. a č. 221/2006 Sb. Na základě ustanovení § 16 Zákona Úřad průmyslového vlastnictví vede rejstřík topografií, do něhož zaznamenává rozhodné údaje o přihláškách topografií a o zapsaných topografiích. Skutečnosti týkající se zapsaných topografií a další údaje týkající se ochrany topografií, úřední sdělení a rozhodnutí zásadní povahy zveřejňuje Úřad ve Věstníku. 

Čím lze vysvětlit absenci aktuálních záznamů?
Databáze je aktuální. Poslední přihláška topografie byla podána dne 17. 9. 1993. Důvod, proč tento způsob ochrany polovodičových součástek je v České republice, ale nejen zde, málo využíván, by bylo vhodné hledat u některého z výrobců polovodičových součástek. 
 
Můžete nám přiblížit, jak se tento specifický obor ocitl v českém zákoně?
Závazek k přijetí právní úpravy zabezpečující ochranu topografií vyplynul pro tehdejší Českou a Slovenskou Federativní Republiku z Dohody o obchodních vztazích mezi vládou Spojených států amerických a vládou České a Slovenské Federativní Republiky uzavřené dne 12. dubna 1990 (sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 158/1991 Sb.). 
Přijetí zákona zabezpečující právní ochranu topografií polovodičových výrobků bylo podmínkou zapojení České a Slovenské Federativní Republiky do evropského hospodářského systému a pro rozvoj obchodních styků s vyspělými průmyslovými zeměmi Evropských společenství, Spojenými státy americkými či Japonskem. Jak vyplynulo z tehdejších jednání, která probíhaly v rámci GATT, nedostatek právní ochrany topografií v jednotlivých státech patřil mezi překážky bránící rozvoji mezinárodního obchodu.
Vedle snahy přispět k vytvoření příznivého prostředí pro podnikání v dané oblasti a harmonizovat zákonodárství ČSFR s právem Evropských společenství je základním záměrem zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků poskytnout účinnou ochranu těmto předmětům průmyslového vlastnictví před neoprávněným kopírováním, výrobou a obchodním využíváním. 
 
Jaká je v tomto oboru situace jinde v Evropě a v USA?
V Německu je situace podobná, ve výroční zprávě Deutsches Patent- und Markenamt z roku 2012 se uvádí, že zpočátku, když v roce 1987 byl zaveden zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků, počet přihlášek topografií byl relativně vysoký, pak se počet přihlášek postupně snížil. V roce 2012 bylo podáno pouze 9 přihlášek topografií polovodičových výrobků.
V USA ve fiskálním roce 2010 bylo provedeno 346 registrací topografií polovodičových výrobků. V roce 2011 byl celkový počet záznamů v registru 19 323 topografií polovodičových výrobků.
Uvedené informace si lze snadno ověřit v oficiálních zdrojích USA:  Annual Report of the Register of Copyrights  str. 47 (orig)  (str. 54 PDF), http://www.copyright.gov/history/annual_reports.html - Design Patents, plant patents & sui generis federal protection Intellectual Property – Eric E. Johnson  str. 1)
 
Týká se tento rejstřík opravdu pouze integrovaných obvodů, nebo lze stejným způsobem chránit i design jiných elektronických obvodů? 
Předmět ochrany je vymezen v ustanovení § 1 a § 2 zákona č. 529/1991 Sb.  Stručně řečeno, předmětem ochrany jsou topografie polovodičových výrobků, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti původce a které nejsou v průmyslu polovodičových výrobků běžné. 
Pojmem “polovodičový výrobek“ se pro účely tohoto zákona rozumí konečná nebo mezitímní forma mikroelektronického výrobku, který je určen k plnění elektronické funkce a který se skládá ze základního tělesa obsahujícího vrstvu polovodičového materiálu a opatřeného alespoň jednou vrstvou vodivého, izolačního nebo polovodičového materiálu v předem daném uspořádání.
Tedy design ostatních elektronických obvodů, např. zapojení nebo motiv plošných spojů, nelze chránit na základě tohoto zákona. 
 
Existuje nějaká jiná alternativa, jak lze chránit například originální řešení sběrnic na vícevrstvém plošném spoji?
Elektronické obvody, zapojení nebo i motiv plošných spojů pokud řeší technický problém lze chránit patentem podle zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, nebo užitným vzorem podle zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, a to za předpokladu, že splňují všechny další zákonné podmínky udělení ochrany. K vašemu příkladu, pokud by řešení sběrnic na vícevrstvém plošném spoji vyřešilo problém existující ve stávajícím stavu techniky a splňovalo by všechny další podmínky pro přiznání ochranu, je na toto řešení udělen ochranný dokument, tedy patent nebo užitný vzor. Ochrana se tedy poskytuje i na inovativní řešení elektronických obvodů, jako jsou například zapojení oscilátorů, nebo řešení mikrovlnných prvků jako jsou zesilovače nebo i pasivní prvky, jako jsou například rozbočovače nebo směrové vazební prvky, u kterých motiv plošného spoje na substrátu je podstatným prvkem celého řešení.
 
Děkujeme za odpovědi.
 
Odkazy:
Úřad průmyslového vlastnictví ČR (www.upv.cz, www.patentuj.cz)
 
Hodnocení článku: