Jste zde

Užitný vzor není patent. Jak se chrání „po česku“?

Češi pro ochranu svých technických řešení volí častěji užitný vzor než patent. Jeho hlavní výhodou jsou totiž nižší náklady a rychlejší doba vyřízení. Oproti patentu však technické řešení zapsané jako užitný vzor neprochází průzkumem novosti a tvůrčí úrovně. Podle Úřadu průmyslového vlastnictví tak existuje podstatně vyšší míra právní nejistoty.
V roce 2014 domácí přihlašovatelé podali 1 448 přihlášek užitných vzorů a 910 přihlášek patentů. Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Touto cestou však nelze, na rozdíl od patentu, chránit nové způsoby výroby nebo pracovní činnosti a také biologické reproduktivní materiály.
 
Užitný vzor může být ideálním řešením v případě, kdy potřebujeme uvést nové technické řešení rychle na trh, protože produkt např. podléhá riziku zastarání. Doba vyřízení právní ochrany se tak pohybuje v řádu několika měsíců.
 
 

Křehké znamená zranitelné

 
Základní rozdíl však spočívá v řízení o přihláškách užitných vzorů, které zde bude založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad po odstranění příp. formálních nedostatků zapíše užitný vzor do rejstříku, aniž by zkoumal, zda předmět přihlášky je z hlediska novosti a tvůrčí úrovně způsobilý k ochraně. Monopol užitného vzoru bude oproti patentu křehký a postavení jeho majitele méně jisté. Při zvolení ochrany užitným vzorem se proto před podáním přihlášky doporučuje podrobit technické řešení patentové rešerši. Velmi dobře k tomuto účelu slouží např. patentová databáze Espacenet nebo národní databáze patentů a užitných vzorů. Využít lze i služeb patentových zástupců, odborníků na provádění patentových rešerší.
 
Poplatky za patent jsou o něco vyšší než poplatky za vyřízení užitného vzoru, na druhou stranu je však řešení v rámci patentového řízení podrobeno důkladné rešerši. Aby mohl být patent udělen, musí být splněn požadavek novosti, průmyslové využitelnosti a také musí být prokázána vynálezecká činnost.
 
Z počtu podaných patentových přihlášek Úřad každoročně vyřadí zhruba 50 procent, úspěšnost přihlášek užitných vzorů se kvůli zjednodušenému systému registrace pohybuje okolo 97 %. Doba ochrany užitného vzoru trvá čtyři roky a na žádost jeho majitele může být prodloužena, nejdelší doba platnosti pak bude 10 let. Patent přitom platí až 20 let od podání přihlášky.

Na konci roku 2014 bylo v České republice platných 8 611 užitných vzorů a 32 tisíc patentů. Dalších zhruba 90 milionů řešení, která jsou zveřejněna v databázi Espacenet, je možné na území České republiky volně využívat. Více na www.upv.cz.
 
 
Hodnocení článku: