Jste zde

Jak lze získat patent? Jednoduše! Podejte přihlášku.

Patent poskytuje jednu z nejvyšších forem ochrany v průmyslu. Podívejme se proto na podmínky a postup pro získání patentové ochrany podrobně.
 

I když to podle nadpisu zní jednoduše, ve skutečnosti to tak jednoduché není. Podívejme se proto na podmínky a postup pro získání patentové ochrany podrobně.

Patent je jednou z forem právní ochrany vynálezu, která má řadu zákonných úprav. Důležité je to, že patent poskytuje jeho majiteli výlučné právo na využívání chráněného vynálezu i právo poskytnout souhlas k využívání jiným osobám nebo patent převést na jinou osobu. Pokud je na vynález udělen patent, nesmí být jeho předmět vyráběn či užíván pro komerční účely bez souhlasu majitele, ani nabízen k prodeji. Majitel patentu tak získává poměrně velkou jistotu na trhu a konkurenční výhodu.

Co může být předmětem patentu?

  • Výrobek
  • Zařízení k výrobě
  • Výrobní postup
  • Chemická látka

I v případě patentů existuje řada věcí, které nemohou být předmětem patentu. Protože do našeho oboru příliš nezasahují, není nutné si je pamatovat: Objevy, vědecké teorie, matematické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her, vykonávání obchodní činnosti. Patentovat se nedají také odrůdy rostlin, plemena zvířat, lékařské metody a samozřejmě vynálezy, jejichž využití by bylo v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Software ano i ne

Komplikace patentového práva se ale dotýkají i našeho oboru elektroniky a automatizace. Jednou z položek, která nemůže být předmětem patentu, je software. Programy a databáze jsou chráněny autorským právem. Ale, pokud je funkce software přímo propojena s nějakou hardwarovou funkcí, patentová ochrana se na něj vztahovat může. V určitou chvíli se firmware procesoru nebo ovládací software procesu stává součástí patentem chráněného řešení.

I zde platí mnoho odlišností mezi právní úpravou v České Republice, EU a dalších zemích. Není tedy žádné překvapení, že v USA nebo v řadě asijských zemí lze patentovat věci, které v ČR patentovat nelze.

Jaký je postup při žádosti o patent?

Nejprve je nutné podat přihlášku u Úřadu průmyslového vlastnictví. Vedle formálních náležitostí je třeba věnovat pozornost vysvětlení podstaty vynálezu. Vysvětlení musí detailně a přitom srozumitelně popsat, co přihlašovatel považuje za předmět požadované patentové ochrany. Zároveň musí být předmět patentu popsán tak, aby jej mohl odborník uskutečnit či zkonstruovat. Kompletní instrukce pro přihlášky vynálezu jsou zveřejněny na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz) 

 Popis a dokumentace řešení je zásadním bodem přihlášky. Pokud je patentový nárok špatně popsán a definován, nemusí být přihlášce vyhověno nebo se po čase může ukázat, že ochrana je vzhledem k předmětu patentu nedostatečná. Proto je vhodné s přípravou přihlášky oslovit některého z patentových zástupců. Jejich komora má vlastní web www.patzastupci.cz s rejstříkem podle specializace. 

Rozhodujícím okamžikem je podání přihlášky. Přihlašovateli vzniká právo přednosti, které říká, že v případě, že ochrana bude udělena, nemůže být účinně přiznána ochrana jinému přihlašovateli stejného předmětu, přihlášeného později. Pokud přihláška neobsahuje zjevně nepatentovatelná řešení a nemá další nedostatky, je zveřejněna po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti. Přihlašovatel či kdokoli jiný může požádat úřad o průzkum, zda přihlašovaný předmět splňuje podmínky pro udělení patentu, tedy zda jde o výrobek či postup nový, originální a využitelný v průmyslu. Žádost musí být podána do 36 měsíců od podání přihlášky, veřejnost má tedy 18 měsíců na to, aby patentové podání oponovala. Pokud přihlášené řešení obstojí v průzkumu nebo jej nikdo nenapadne, úřad udělí patent.

Patent platí 20 let od podání přihlášky. I když je patent přiznán nejdříve po třech letech od podání a jeho účinky nastávají až tímto dnem, poplatky jsou vyžadovány od data podání. Je ale nutné říci, že vzhledem k účinkům a dosahu patentu jde o poplatky spíše symbolické. Samotné podání přihlášky má správní poplatek 1200 Kč (při podání původcem vynálezu dokonce pouze 600 Kč) a vydání patentové listiny se často vejde do základní částky 1600 Kč, omezené rozsahem 10 stran. Udržovací poplatky se v prvních čtyřech letech drží na 1000 Kč za rok, později rostou. Pro informaci uvádíme, že růst cen je progresivní a suma udržovacích poplatků patentu se během 20 let vyšplhá k částce 169000. Je již na přihlašovateli, aby zvážil, zda jeho řešení vydělá tolik peněz, ale i tak nám tato částka přijde spíše symbolická. Výroba samotného řešení, či prodej licence k patentovanému řešení vydělá mnohonásobně vyšší částku. 

Po uplynutí ochranné doby patentu může řešení využít bezplatně a beztrestně každý. Neexistuje možnost patent dále prodloužit či podat znovu přihlášku. Stejně tak nemůže učinit ani konkurent nebo spekulant, protože předmět patentu již není nový. Jakékoli řešení je tak volně k dispozici.

Odkazy:

Hodnocení článku: